ગુજરાતની 157 શાળાઓએ વધાર્યું સરકારનું ટેન્શન, બોર્ડમાં આવ્યુ 0% પરિણામ

GSEB 10th Result : ગુજરાત સરકારના શિક્ષણના દાવા પોકળ સાબિત થઈ રહ્યાં છે… ગુજરાતમાં શિક્ષણનું સ્તર સતત નીચે જઈ રહ્યું છે… બોર્ડમાં શૂન્ય પરિણામ આવ્યું હોય તેવી શાળાઓનો આંકડો 157 પર પહોંચ્યો 

 

Also read

WhatsApp: FB ની જેમ બદલાશે યુઝર નેમ

157 schools of Gujarat increased the tension of the government, 0% result came in the board

SSC Results : The board result of class-10 came yesterday. The result of class 10 across the state is 64.62 marks. The government needs to take this result seriously. On the one hand, due to Corona, many students have been left behind in education, their foundation has been left raw. Then the government needs to worry about the result because the number of schools that have got zero result has increased from 121 to 157.

Also read

ચા પહેલાં કે પછી પાણી ક્યારે પીવું યોગ્ય છે ? વાસી મોઢે ચા પીવાની આ રહી સાચી રીત, નહીં તો આ સમસ્યાનો કરવો પડશે સામનો. 

This figure is shocking. On one hand, the result of class-10 has decreased. On the other hand, the number of schools with zero percent results has increased in Gujarat. The number of schools producing zero percent results has increased from 121 to 157. That means its percentage has increased by 30 percent. 46 schools have moved up the list in a single year, resulting in zero percent.

The 24-year-old CA son of a Gujarat businessman took Diksha after giving up the splendor of crores

The number of schools with less than 30 percent results in class 10 has increased from 1007 to 1084. Thus, the number of these schools has also increased by 77. On the other hand, the percentage of schools producing 100 percent results has decreased. There were 294 such schools, which has reduced to 272 in a single year. It can be said that the schools which are producing good results are becoming poor even now. That is, 22 such schools have fallen in a single year, the result of which has gone down.

Also read

ગુજરાત આદર્શ નિવાસી શાળા પ્રવેશ 2023

Which district has a school with zero percent results?

Highest in Dahod – 22 schools (up 12 from last year)
Highest number of schools scoring less than 30 per cent in Dahod – 155 (which increased to 85)

ગુજરાતી માં ન્યૂઝ સંપુણઁ માહિતી વાંચો

Zero percent schools increased from 5 to 8 in Ahmedabad
In Ahmedabad rural it decreased to 3

The fact is, the government’s education claims are proving hollow. On one hand, the Gujarat government is blowing the bells of education, but on the other hand, the foundation of the students has been left bare. The results are continuously declining dismally. On the other hand, Gujarati students are lagging behind even in competitive exams due to lack of foundation. Corona has played a big role in bringing down the results of schools. 2 years of students have been spoiled due to Corona. Which has not been reimbursed yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *