ગુજરાત સરકારની જાહેર રજા – 2024 , Public Holidays Gujarat Pdf Download

All District Jaher Raja List 2024
Download Raja List 2024
Jaher Raja list 2024 Gujarat
Gujarat Holiday List 2024
Jaher Raja List 2024
Marjiyat Raja List 2024
Jaher raja list 2024 Gujarat pdf download
Gujarat government holiday list 2024 pdf in Gujarati
Gujarat government public holidays 2024 pdf, Gujarat government school holiday list 2024
ગુજરાત સરકારની જાહેર રજા
ગુજરાત સરકારની જાહેર રજા

ગુજરાત સરકારની જાહેર રજા – 2021- 2022-2023-2024 📌 સામાન્ય રજા 📌 મરજિયાત રજા 📌 બેંક રજા Public Holiday, Bank Holiday, General Holiday, Marjiyat Raja, 2023–2024

Hi there to all of you. We appreciate you stopping by our blog.I hope you find our work pleasing. We are now discussing the most recent calendar of public holidays for 2024. Every industry has annual public holidays for its workers. Every year, the government’s various branches publish their own calendar of public holidays. Gujarat government release Jaher Raja 2023 on 24/11/2021. It is called the Gujarat government holidays 2022 pdf or Gujarat government holidays 2022.

The holiday circular is available in Gujarati and English. Gujarat will have three separate public holidays in 2024.

 1. Gir Somnath Raja List & Marjiyat Raja List:-Click Here.
 2.    Devbhoomi Dwarka Raja List & Marjiyat Raja List:-CLICK HERE.
 3.    Bhavnagar Raja List & Marjiyat Raja List:-Click Here.
 4.    Kheda Raja List & Marjiyat Raja List:-Click Here.
 5.    Ahmedabad Raja List & Marjiyat Raja List:-Click Here
 6.    Porbandar Raja List & Marjiyat Raja List:-Click Here
 7.   Tapi Raja List & Marjiyat Raja List:-Click Here
 8.    Arvalli Raja List & Marjiyat Raja List:-Click Here
 9.    Jamnagar Raja List & Marjiyat Raja List:-Click Here
 10. Vadodara Raja List & Marjiyat Raja List:-Click Here
 11. Narmada Raja List & Marjiyat Raja List:-Click Here
 12. Dahod Raja List & Marjiyat Raja List:-Click Here
 13. Bharuch Raja List & Marjiyat Raja List:-Click Here
 14. Surendranagar Raja List & Marjiyat Raja List:-Click Here
 15. Botad Raja List & Marjiyat Raja List:-Click Here
 16. Sabarkantha Raja List & Marjiyat Raja List:-Click Here
 17. Rajkot Raja List & Marjiyat Raja List:-Click Here
 18. Junagadh Raja List & Marjiyat Raja List:-Click Here
 19. Mahisagar Raja List & Marjiyat Raja List:-Click Here
 20. Chhota Udepur Raja List & Marjiyat Raja List:-Click Here
 21. Aanand Raja List & Marjiyat Raja List:-Click Here
 22. Surat Raja List & Marjiyat Raja List:-Click Here.
 23. Patan Raja List & Marjiyat Raja List:-Click Here
 24. Dang Raja List & Marjiyat Raja List:-Click Here
 25. Gandhinagar Raja List & Marjiyat Raja List:-Click Here.
 26. Mehsana Raja List & Marjiyat Raja List:-Click Here.
 27. Kutch Raja List & Marjiyat Raja List:-Click Here
 28. Banaskantha Raja List & Marjiyat Raja List:-Click Here.
 29. Panchmahal Raja List & Marjiyat Raja List:-Click Here.
 30. Amreli Raja List & Marjiyat Raja List:-Click Here.
 31. Valsad Raja List & Marjiyat Raja List:-Click Here
 32. Navsari Raja List & Marjiyat Raja List:-Click Here.
 33. Morbi Raja List & Marjiyat Raja List:-Click Here.

One of the State Government’s most significant regulatory departments is the General Administration Department. The Department is currently organized functionally into five divisions, each of which is led by an officer with the rank of secretary or higher.

ગુજરાત સરકાર દ્વારા જાહેર કરેલી રજાઓની વિગતો તમે પણ PDF ફાઈલ સ્વરૂપે Download કરી શકો છો. Gujarat Jaher Raja Ane Marijiyat Raja List 2024 PDF ની વિગતો નીચે મુજબ છે.

ક્રમ રજાઓનું નામ PDF ફાઈલની લિંક
1 જાહેર રજા લિસ્ટ 2024 Public Holidays 2024 PDF Download
2 મરજિયાત રજા લિસ્ટ 2024 Optional Holidays 2024 PDF Download
3 બેંક રજાઓ 2024 Bank Holidays 2024 PDF Download

Marjiyat Raja, public holiday, legal holiday, and general holiday for 2023
Public holiday, Marajiyat Raja, national holiday, general holiday

One of the most significant regulatory departments under the regime is the General Administration Department. Functionally, the Department is presently divided into Five divisions, each of which is headed by an official of the amount of Secretary or above.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *