મકરસંક્રાંતિ પર રાશિ પ્રમાણે કરજો આ વસ્તુનું દાન, So there will be an increase in virtue including wealth

મકરસંક્રાંતિ , વસ્તુનું દાન

મકરસંક્રાંતિ પર આ વસ્તુનું દાન કરવાથી ધન પ્રાપ્ત થાય છે utarayan ઉતરાયણ makarsankarti મકરસંક્રાતિ, મકરસંક્રાંતિ

વસ્તુનું દાન
વસ્તુનું દાન

ઉત્તરાયણના દિવસે સૂર્ય મકર રાશિમાં પ્રયાણ કરે છે. આ દિવસે પૂર્ણ દાન કરવાનો અનેરો મહિમા પણ રહેલો છે. ઉત્તરાયણના દિવસે લોકો પોતાની યથા શક્તિ પ્રમાણે દાન કરતા હોય છે.

પરંતુ જો રાશિ પ્રમાણે ઉત્તરાયણના દિવસે દાન કરવામાં આવે તો દાનનું યોગ્ય પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યારે મહેસાણાના જ્યોતિષ હર્ષદભાઈ પ્રજાપતિએ આ મકરસંક્રાંતિએ કઈ રાશિને શું દાન કરવાથી યોગ્ય પ્રાપ્તિ થઈ શકે તે અંગે જણાવ્યું હતું.

Mehsana: On the day of Uttarayana, Sun moves into Capricorn. There is also another glory of complete donation on this day.

On the day of Uttarayana, people donate according to their capacity. But if donation is done on the day of Uttarayana according to the zodiac, then the proper merit of the donation is obtained.

Then the astrologer Harshadbhai Prajapati of Mehsana told about which zodiac sign which donation can get proper attainment.

In India, the glory of charity is seen more. There is a special glory of donating on Uttarayana day. Mehsana’s astrologer Harshadbhai Prajapati gave detailed information about which zodiac sign people should donate on this day. According to him, on the day of Uttarayana, donating according to the zodiac sign can lead to proper attainment.

Jyotish Acharya Harshadbhai while talking to News 18 Local said that this time the auspicious season of Uttarayana will be on January 15, as the Sun will enter Capricorn at 1.44 pm on January 14, so the donation should be done on that day.

On the day of Uttarayana, Aries natives should donate wheat and red saffron colored clothes. Taurus natives should donate gram and white clothes. Gemini natives should donate jaggery and sesame seeds and green clothes.

Cancer natives should donate rice, sugar, and white clothes on Uttarayana day. Leo natives should donate jaggery, rice and pink colored clothes.Virgo natives should donate white sesame, jaggery and green clothes.

Uttarayan Festivities

On the day of Uttarayana Libra natives should donate chana, white shining clothes. Jaggery, coriander, wheat and red saffron colored clothes should be donated to Scorpio natives. Sagittarius natives should donate yellow clothes and turmeric.

ગુજરાતી માં વાંચો

On the day of Uttarayana, Capricorn natives should donate black sesame seeds, chiki. Aquarius natives get merit by donating urad and black clothes. Donation of yellow, cream colored clothes and gram dal by Pisces natives gives good results.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *