કયું દૂધ છે બેસ્ટ ગાય કે ભેંસ?: If you want to lose weight, which milk should you drink, know how much fat is in full cream or toned milk?

કયું દૂધ છે બેસ્ટ ગાય કે ભેંસ?: If you want to lose weight, which milk should you drink, know how much fat is in full cream or toned milk? ઓછી ચરબીના કારણે દૂધ સરળતાથી પચી જાય છે ગાયના દૂધમાં પાણીનું પ્રમાણ 88% છે જ્યારે ભેંસના દૂધમાં 83% છે. ગાયના દૂધમાં પ્રોટીનનું પ્રમાણ પણ ભેંસના દૂધ કરતાં ઓછું હોય છે. ભેંસના દૂધમાં કેલ્શિયમ, ફોસ્ફરસ, મેગ્નેશિયમ અને પોટેશિયમ પણ વધુ હોય છે. Also read … Read more