જુઓ તમારું નામ BPL યાદી આ નામ છે..સ્ટેપ બાય સ્ટેપ માહિતી

દેશમાં થઈ રહેલી વસ્તી ગણતરીમાં લોકોની આવક અને કુટુંબની સ્થિતિના આધારે BPL યાદી તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ BPL લિસ્ટ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ઓનલાઈન પોર્ટલ પર રાજ્યવાર જારી કરવામાં આવી છે. BPL List Interested beneficiaries who want to see their name in the BPL list, can visit the official website and check it online and … Read more